RESMİ İLANLAR:
TOPRAK MAHSÜLLERİ OFİSİ
 İHALE İLANI
TOPRAK MAHSÜLLERİ OFİSİ 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TMO) 
Adana Merkez Şube Müdürlüğü
TMO ADANA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI İŞ YERLERİN DEKİ BİNALARIN BAKIM ONARIMI yapımı işi 4734 sayılı Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
İhale kayıt numarası :2012/144755
1. İdarenin 
a) Adresi :GİRNE BULVARI POLİS OKULU KARŞISI 01130 YÜREĞİR / ADANA 
b) Telefon ve Faks numarası : 3223460527 - 3223460559
c) Elektronik posta adresi : adana.teknik@tmo.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi :https://ekap. kik.gov. tr/EKAP/
2.İhalenin konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı :İhalenin niteliği, türü vE miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye E KAP'Ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir
b) Yapılacağı yer : Adana Şube Müdürlüğü ve Dağlı İşyerleri
c) İşin süresi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
Ver tesliminden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
3. İhalenin:
a)Yapılacağı yer : Girne Bulvarı Polis Okulu Karşısı Yüregir/ADANA
b) Tarihi ve saati : 18.10.2012 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:  
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler.
4.1.1. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası yada esnaf ve sânatkarlar odası veya ilgili meslek odası belgesi. 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ikan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ikan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişilimin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare taraflıdan ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 51 oranından az olmamak üzere ihale konç su iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu halede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Tarih ve 26038 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ" de yer alan Benzer İş gruplarından (B) Grubu Üst Yapı Bina Grubu İşler ile Boya işlerini yapmış olmak benzer iş olarak kabul edilecektir ve ihale konusu benzer iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri inşaat mühendisliğidir. 
4.4.2. benze işe denk savılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri
İnşaat mühendisliği 
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması 
7.1. İhaleye dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve 59 TRY (Türk Lirası) karşılığı Teknik İşler Servis Şefliği adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Bilgi İşlem Servis Şefliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. istekliler, tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür, 
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N): 1 İD.397
Anahtar Kelimeler

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Yap Yeni Üyelik

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

(27.05.2019) İl Sağlık Müdürlüğü
İl Sağlık Müdürlüğü

Haberi Oku