RESMİ İLANLAR:
OSMANİYE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
 İHALE İLANI

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri
İlan Süresi                                                          : 7
Yasal Kapsam                                                   :13 b/1
İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet :1. adım ... - 88.578,00
OSMANİYE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
2014 YILI OSMANİYE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASININ 4 (DÖRT) KİŞİ İLE (SİLAHSIZ) 12 (ONİKİ) AY KORUMA VE GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİ

2014 Yılı Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binasının 4 (Dört) Kişi İle (Silahsız) 12 (Oniki) Ay Koruma ve Güvenlik Hizmet Alımı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası                                     :2013/150337
1-İdarenin

a) Adresi                                                            :ADNAN MENDERES MAH. MUSA SAHIN BULVARI                                                                        VALILIK BINASI ORTA ZEMIN KAT 60 80000 MERKEZ                                                                      OSMANİYE MERKEZ/OSMANİYE

b) Telefon ve faks numarası                      :3288261429 - 3288261429

c) Elektronik Posta Adresi                           :osmaniye@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi                                 :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                           :İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı                                                                            bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu)                                                                    yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari                                                                                   şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer                                              :İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası

c) Süresi                                                             :İşe başlama tarihi 01.01.2014,

                                                                              işin bitiş tarihi 31.12.2014

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                                              :Adnan Menderes Mah. Musa Şahin Bulvarı Yeni Valilik                                                                              Binası N Blok Orta Zemin Kat No:60 Osmaniye İl Sağlık                                                                 Müdürlüğü Satınalma Birimi

b) Tarihi ve saati                                              :06.11.2013 - 09:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,İhaleye katılacak istekli firmalar Özel Güvenlik Faaliyet İzin Belgesinin aslını veya idarece onaylanmış suretini ihale teklif mektubu içerisinde ihale komisyonuna sunacaklardır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Kamu veya Özel Sektörde Koruma ve Güvenlik Hizmet Alım İşi
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İhale doküman bedelinin bankaya yatırılmasından sonra Adnan Menderes Mah. Musa Şahin Bulvarı Yeni Valilik Binası N Blok Orta Zemin Kat No:60 Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Birimi adresinden alınabilir. adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 110 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini İl Sağlık Müdürlüğünün Halk Bankası Osmaniye Şubesinde bulunan TR59 0001 2009 1680 0005 0000 10 nolu ibana yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Adnan Menderes Mah. Musa Şahin Bulvarı Yeni Valilik Binası N Blok Orta Zemin Kat No:60 Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YÜZYİRMİ) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale uhdesinde kalan firma sözleşme yaptıktan sonraki 1 (Bir) ay içerisinde çalıştırdığı işçinin yıllık izin kullanımını kullanacağı gün sayısı ve hangi tarihler arasında kullandırılacağını idareye bildirecektir.Yıllık izne ayrılacak personelin yıllık izin formunu firma hazırlayarak olur için idareye sunacaktır. İdarenin onayladığı tarihten itibaren izin kullandıracaktır.Aynı anda izin kullandırdığı personel sayısı çalıştırdığı personel sayısının %20'sini geçmeyecektir. İdare tarafından yapılan her türlü ödeme (maaş v.b) yüklenicinin hesabına geçtikten sonra en geç 3 (Üç) takvim günü içinde personelin hesabına aktarılacaktır. İD. 371

Anahtar Kelimeler

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Yap Yeni Üyelik

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

30.07.2020 Taşınmazın Açık Arttırma İlanı
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Haberi Oku