RESMİ İLANLAR:
OSMANİYE İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

İHALE İLANI
OSMANİYE TOPRAKKALE KALESİ ÇEVRE DÜZENLEMESİ
OSMANİYE İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

İhale Kayıt Numarası : 2013/21213

1 - İdarenin

a) adresi : Adnan Menderes Mah. Adnan Menderes Bul. Osmaniye Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

b) telefon ve faks numarası : 3288250674 - 3288250676

c) elektronik posta adresi (varsa) : iktm80@kulturturizm.gov.tr

2 - İhale konusu yapım işinin niteliği, türü ve miktarı : 1 adet çevre düzenlemesi

3- İhalenin / Yeterlik Değerlendirmesinin:

a) Yapılacağı yer : Osmaniye / Toprakkale

b) Tarihi ve saati : 14.03.2013 - 10:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da esnaf ve sânatkar odası Belgesi.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

4.1.3. Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname. Bu Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname,

4.1.4. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.5. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat. Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar

4.1.6. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.7. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.8. İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği işe ait idari şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.9. Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname.

4.1.10. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya her iki ortağında mühendis veya mimar olması ve belgelenmesi halinde ise tüzel kişiliğe %50-%50 ortak olmaları, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve ilan tarihinden önce kurdukları veya ortak olduklarını gösteren belge

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İş deneyim belgeleri;

İstekliler, son on beş yıl içinde kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin %80’i oranında gerçekleştirdiği veya %80’i oranında denetlediği veya yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeleri ve teklif edilen bedelin %70(yüzdeyetmiş) oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi verilecektir.

4.2.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler;

Teknik personel taahhütnamesi

 

             İsteklilerin ihale konusu işi yerine getirmek için, aşağıdaki tabloda sayı ve nitelikleri belirtilen personelin çalıştırılacağına dair teknik personel taahütnamesi verilmesi zorunludur. İhale üzerinde kalan isteklinin, taahhüt edilen teknik personellere ait diploma aslı veya noter tasdikli örneği, noter taahütnameleri oda kayıt belgesi ve özgeçmiş belgelerinin sözleşmenin imzalandığı ve yer teslim tarihinden itibaren 5 (beş) gün içerisinde idareye sunulması zorunludur. İş ortaklığında, teknik personel ortaklık oranına bakmaksızın pilot veya diğer ortaklar tarafından karşılanabilir. . Personel belgelendirilmesine ilişkin belgelerin idareye sunulduğu tarih itibariyle geçerli olması yeterlidir

 

Teknik Personel Listesi:

1 adet restorasyon uzmanı Mimar

Teknik personelin; özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle, tevsik edilir.

Taahhüt teknik personel şartının aynı meslek alanına ilişkin farklı kişiler bildirilmek suretiyle karşılanması halinde, bu kişilerin tamamının mesleki deneyim süresinin tevsik edilmesi zorunludur.

4.3. Bu ihalede benzer iş olarak, “örenyeri veya tüm tescilli taşınmaz kültür varlıklarının çevre düzenleme uygulamaları  ” kabul edilecektir. İdarece belirlenecek benzer nitelikteki işler(Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından tanınan ve tanımlanmış mekanlarda uygulama işi) sunulan iş deneyim belgesi ekinde bahse konu işin Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafında verilmiş tanınan ve tanımlanmış mekanlarla ilgili olduğunu tevsik edici belgesi sunulacaktır.İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve 250,00-TL karşılığında aynı adresten satın alınabilir

7.2. İhale dokümanını ihaleye teklif verecek olanların kendilerinin veya noter onaylı vekaletnameyi haiz yetkili temsilcilerinin satın almaları zorunludur

8 - Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Osmaniye Valiliği İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü adresine elden teslim edilecektir.

9 -  İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarını çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliye birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir

10 -  İstekliler, teklif ettikleri bedelin %3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12- Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdare serbesttir.

13 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

14- İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayıp, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri ve Bunların Uygulamaları İle Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İşleri ve Kazı Çalışmalarına İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Yönetmelik esasları uygulanacaktır.

15- Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 5(beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

16- İşin süresi Yer tesliminden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. İD.59

Anahtar Kelimeler

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Yap Yeni Üyelik

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

(18.04.2019) Osmaniye İl Özel İdaresi
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ İHALE İLANI

Haberi Oku