RESMİ İLANLAR:
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OSMANİYE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE İLANI
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
OSMANİYE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

TARSUS-ADANA-GAZİANTEP OTOYOLUNUN OSMANİYE İLİ SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ 27,5 KM.LİK KISMININ(İSKENDERUN KAVŞAĞ-ŞEKERDERE VİYADÜĞÜ ARASI) YOL KENARLARININ AĞAÇLANDIRILMASI İŞİ
Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolunun Osmaniye İli Sınırları içerisindeki 27,5 Km.lik kısmının(İskenderun Kavşağ-Şekerdere Viyadüğü arası) yol kenarlarının ağaçlandırılması işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası            :2013/30570
1-İdarenin
a) Adresi                :ESENEVLER MAH. MUSA SAHIN BULVARI                         ÜZERI 80010 OSMANİYE MERKEZ/OSMANİYE
b) Telefon ve faks numarası        :3288141015 - 3288143389
c) Elektronik Posta Adresi        :osmaniyeisl@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi             :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı         : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı                     bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu)                     yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari                         şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer            :Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun Osmaniye ili                         sınırları içerisindeki İskenderun Kavşağı-Şekerdere                     Viyadüğü arasındaki 27, 5 Km.lik kısm
c) Süresi                 :İşe başlama tarihinden itibaren 220 (ikiyüzyirmi)                         gündür
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer            :Osmaniye Orman İşletme Müdürlüğü Döner Sermaye                     Saymanlığı
b) Tarihi ve saati            :26.03.2013 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Makine ve işçi gücü ile yapılan her türlü ağaçlandırma, toprak muhafaza işleri. 5531 sayılı yasa kapsamında Orman Mühendisi/Orman Yüksek Mühendisi Serbest Meslek Mensuplarının diplomaları
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Osmaniye Orman İşletme Müdürlüğü Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefliği Dosya Bedeli, T.C. Ziraat Bankası Stat Şb.nin TR460001001231470581405001 no'lu hesabına yatırılıp dekontu ibraz edilecektir. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Osmaniye Orman İşletme Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.                İD.73
Anahtar Kelimeler

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Yap Yeni Üyelik

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

(18.04.2019) Osmaniye İl Özel İdaresi
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ İHALE İLANI

Haberi Oku