RESMİ İLANLAR:
MERSİN 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE İLANI
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
MERSİN 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
TOPRAK İŞLERİ, SANAT YAPILARI, ÜSTYAPI VE TRAFİK GÜVENLİGİ İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR 
Osmaniye-Yarpuz Yolu Km:3+000-21+600 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Üstyapı ve Trafik Güvenliği İşleri yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2012/106183
1-İdarenin 
A)Adresi :Karayollari 5.Bölge Müdürlüğü G.M.K Bulvarı 33220 TOROSLAR/MERSİN
b)Telefon ve faks numarası : 3243201727 - 3243207135
c)Elektronik Posta Adresi : bol05@kgm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/  
2-İhale konusu yapım işinin
a)Niteliği, türü ve miktarı :İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b)Yapılacağı yer :OSMANİYE
c)İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır
ç) İşin süresi Yer tesliminden itibaren 75 (Yetmişbeş) 
takvim günüdür. 
3- İhalenin
a)Yapılacağı yer :Karayolları 5.Bölge Müdürlüğü İhaie Salonu - MERSİN 
b)Tarihi ve saati :06.09.2012 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk İlan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin İçinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:
A) Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir,
B) Teknik Personel:
Adet Pozisyonu Mesleki Ünvanı Mesleki Özellikleri
1 Şantiye Şefi inşaat Yük.Müh./inşaat Müh. 5 yıl deneyimli
1 Şantiye Mühendisi İnşaat Yük.Müh./inşaat Müh. 3 yıl deneyimli
1 Harita Mühendisi Jeodezi ve Fotogrametri Müh. 3 yıl deneyimli
1 Etüt Kontrol Teknisyeni Topograf -
1 Araştırma Teknisyeni Laborant -
4.3.3. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler
a) 1 adet Otomatik Beton Santrali (50 m3/saat), 2 adet Beton Vibratörü, 20 aaet Damperli Kamyon (120 HP), 2 adet Greyder (80 HP), 2 adet Traktör Buldozer (160 DHP), 1 adet Konkasör Grubu (110 ton/saat), 2 adet Titreşimli Silindir (9-11 statik, 12-22 ton dinamik kuvvette), 2 adet Lastik Tekerlekli Silindir (en az 20 ton statik ağırlıkta), 5 adet Ekskavatör (Kırıcılı) (210 HP), 1 adet Figüre Tanzim Makinesi, 1 adet Mekanik Plent (En az 200 ton/saat), 4 adet Transmikser, 2 adet Lastik Tekerlekli Yükleyici, 2 adet Kompresör (250 cfm), 1 adet Kendi Yürür Mıcır Serici, 2 adet Asfalt Distribitörü (en az 10 ton), 2 adet Arazöz, 1 adet Mobil Mıcır Yıkama Tesisi (50 m3/saat), 2 adet Süpürge.
b) İş ortaklarında pilot ve diğer ortaklara ait tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanlar ortaklık oranına bakılmaksızın tam olarak değerlendirilir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan (A) ALTYAPI İŞLERİ/V GRUP: karayolu işleri (altyapı+üstyapı) İşler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 550 TRY (Türk Lirası) karşılığı Karayolları 5.Bölge Müdürlüğü Yol Yapım Başmühendisliği - MERSİN adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karayolları 5.Bölge Müdürlüğü İhale Salonu - MERSİN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüz yirmi) takvim günüdür
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhaiede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20 İD.324
Anahtar Kelimeler

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Yap Yeni Üyelik

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Taşınmazın Açık Arttırma ilanı (24.07.2019)
TAŞINMAZIN ACIK ARTIRMA İLANI

Haberi Oku