RESMİ İLANLAR:
39'UNCU MKNZ.P.TUG.K.YRD.LIĞI

İHALE İLANI
Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri
İlan Süresi :7
Yasal Kapsam :13 b/1
İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet :1. adım ... - 86.460,00
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK 39'UNCU MKNZ.P.TUG.K.YRD.LIĞI
10 KALEM DİĞER DAYANIKLI MAL VE MALZEME ALIMI (MUTFAK VE YEMEKHANE)

10 KALEM DİĞER DAYANIKLI MAL VE MALZEME ALIMI (MUTFAK VE YEMEKHANE) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2012/84284
1-İdarenin
a) Adresi :SELIMIYE MAHALLESI MUSA SAHIN BULVARI 80100 OSMANİYE MERKEZ OSMANİYE
b) Telefon ve faks numarası :3288133480 - 3288136923
c) Elektronik Posta Adresi :musedal46@windowslive.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri :Ürünler 39 uncu Mknz.P.Tug.K.Yrd.lığı OSMANİYE 220 taşınır tüketim mal saymanlığı İndirilecek ve Muayene Komisyonu tarafından Fiziksel Muayene ve Belge Kontrollerinin tamamlanmasını müteakip aynı gün içerisinde idare tarafından gösterilecek monte edileceği mahallere yüklenici tarafından sevk edilerek montaj işlemlerine başlanacaktır.
c) Teslim tarihi :Ürünler öncelikli olarak. Malzemelerin ilk teslim yeri 39 uncu Mknz P. Tug. K. Yrd. lığı 220 Taşınır Tüketim saymanlığı depoları indirilecek ve Muayene Komisyonu tarafından Fiziksel Muayene ve Belge Kontrollerinin tamamlanmasını müteakip aynı gün içerisinde idare tarafından gösterilecek monte edileceği mahallere yüklenici tarafından sevk edilerek montaj işlemlerine başlanacaktır. Sözleşmenin imzalanmasını (Sayıştay tesciline tabi işlerde ise bu tescilin yapılmasını) müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren mal teslim edilecek/ işe başlanacaktır. Sözleşmenin imzalandıgı tarih aynı zamanda işe başlama talimatının tebliğ edildiği gün olarak kabul edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :39 uncu Mknz. P.Tug. K. Yrd. lığı Satınalma Komisyon Başkanlığı
b) Tarihi ve saati :11.07.2012 - 15:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İhale ye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. Uygun Kalite Belgesi;
Uygun Kalite Sistem Belgesi Olarak;
a. TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan veya TSE den alınan TS-EN ISO 9000 serisi kalite sistem belgesi veya,
b) Uluslar Arası Akreditasyon (International Accreditation Forum LAF) karşılıklı Tanımlama Anlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kuruluşunca akredite edilmiş kuruluş tarafından verilen TS-EN ISO 9000 serisi Kalite Sistem Belgesi getirecek, TS-EN ISO 9000 belgelerinin LAF karşılıklı tanınma anlaşmasında yer alan akreditasyon kuruluşunca ekredite edilmiş kuruluşlar tarafından verilen belge olduğu firma tarafından TÜBİTAK'tan alınan bir yazı ile doğrulanır. ISO belgesi bu yazı ile birlikte geçerli olur.
Uygun Ürün Kalite Belgesi Olarak;
a) TSE belgesi veya
b) Türk Standartları Enstitüsünden alınan uygunluk raporu veya
c) Ürüne ait TSEK Belgesi veya
d) Ürünün Avrupa standartlarında (EN) veya uluslararası standartlara (ISO veya IEC) uygunluğunu gösteren Deney Raporu (Yurt dışından gelen ürünlerde, deney raporunun yeminli mütercim tarafından yapılmış olan tercümesiyle düzenleyen laboratuarın akredite edilmiş olduğunu gösteren ilgili ülkedeki TC Elçilik/Konsolosluğu tarafından o­naylı veya Apostille kaşeli belge) istenir.
İstekliler imalatçı ise alt bentlerinde istenen kendilerine ait belgeleri ibraz edeceklerdir. Satıcı ihaleye katılıştaki ibraz ettiği belgelere ait malı teslim edecektir. (Aslı veya noter tasdikli sureti). İmalatçı olmayanların ve yetkili satıcıların da ihaleye katılmaları durumunda istenen belgelere sahip üretici firmaların ürününü satmaya ve belgelerini kullanmaya, bu ihale konusu iş için yetki verilen firmalar ihaleye katılabileceklerdir. alt bentlerinde istenen belgeleri ihale ve muayene komisyonuna teslim edeceklerdir.
İhaleye giriş şartında kalite sistem belgesi ve uygun ürün kalite belgesi istenen alımlarda, teslim edilecek malın belgesi ihaleyi alan firmanın imal ettiği mala ait olacaktır (Temsilci girmiş ise temsil ettiği firmanın ürünü olacaktır. Yüklenicinin teslim edeceği mal ihale aşamasında teslim etmiş olduğu kalite sistem belgesine ait ürün olacaktır.)
İmalatçı olmayanların ihaleye yetki belgesi ile katılmaları durumunda, yetki belgesinin ekine yetki belgesini veren üretici firmanın imza sirküsünü de (aslı veya noter o­naylı sureti) koyacaklardır.
İstekli, imalatçı/üretici ise imalatçı/üretici olduğunu gösteren belgeler veya sanayi sicil belgesinin aslı veya noter tasdikli suretini Satın alma Komisyonu Bşk.lığına ve Muayene ve Kabul Komisyon Başkanlığına vereceklerdir.
4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve o­narıma ilişkin belgeler:
İdari şartname belirtilen hususlar aranacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. İhale sadece yerli isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini - kalemlerini teklif eden yerli istekliler lehine % 2 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 10 TRY (Türk Lirası) karşılığı 39 uncu Mknz. P.Tug. K. Yrd. lığı İdari İşler Astsubaylığı adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 39 uncu Mknz. P.Tug. K. Yrd. lığı İdari İşler Astsubaylığı /OSMANİYE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yükseksen) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. İD.279

Anahtar Kelimeler

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Yap Yeni Üyelik

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

1 İcra Dairesi Taşınmazın Açık Arttırma...
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Haberi Oku